Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
1314/2017 Procediment de Contractació
Salvament i Socorrisme a les platges del terme municipal 1261/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Salvament i Socorrisme a les platges del terme municipal
1128/2016 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Millora senyalització
935/2015 Contracte de Gestió de Serveis Públics Mitjançant la Modalitat de Concert per Procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos Criteris d'Adjudicació (Piscina) Gestió piscina municipal i pàdel 2016 i següents
566/2013 CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT SERVEI ESCOLA DE MÚSICA
Negociat sense publicitat 273/2013 Contracte de Subministrament per Procediment Negociat sense Publicitat Instal·lació Jocs Infantils Plaça de la Concòrdia
274/2013 Contracte de Gestió de Serveis - Casal d'estiu 2013 Casal d'Estiu 2013
Negociat 164/2013 Contracte de Subministrament vehicle Policia Local Adquisició d'un vehicle per a la policia local
832/2012 Contracte aire condicionat ( Llar d'Infants núm.1) Procediment de contractació adjudicació climatització llar d'infants núm.1
Concurs 749/2012 Contracte Administratiu Especial per a l'Explotació dels Serveis a les platges del terme municipal concessions del servei d’instal·lacions de temporada i la seva explotació que s’estableixin a les platges i zones del domini públic marítim terrestre del municipi, l’explotació dels quals correspon a aquest Ajuntament per cessió de l’Administració conforme al que disposen els articles 53 i 115.c de la vigent Llei 22/1998, de 28 de juliol, de Costes (en endavant Llei de Costes)