Transparència

3. ECONÒMICA _ECONÓMICA/3.2. INDICADORS TRANSPARÈNCIA EN INGRESSOS DESPESES I DEUTES_INDICADORES TRANSPARENCIA EN INGRESOS GASTOS Y DEUDAS